شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه ها 9 الی 13
artavilsakht.aav@gmail.com
045-33873030 , 31

همه محصولات

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 1.17 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 58 mm
 • اندازه: 1120 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 0.60 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 4 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 3.5 mm
 • اندازه: 1535 mm
 • کیفیت: ST33
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: ناموجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 3 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: بزودی

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 2.5 mm
 • اندازه: 1005 mm
 • کیفیت: ST33
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 4.8 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: ناموجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 5 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: بزودی

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 16 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST44
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 14.29 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 12 mm
 • اندازه: 1400 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 10 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 10 mm
 • اندازه: 6000*1500 mm
 • کیفیت: فابریک
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 8 mm
 • اندازه: 1200 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 8 mm
 • اندازه: 6000*1500 mm
 • کیفیت: فابریک
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 6 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST44
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

رنگی آبی

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.50 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 2 mm
 • اندازه: 124.5 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 2 mm
 • اندازه: 101.5 mm
 • کیفیت: ST33
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 0.7 mm
 • اندازه: 116.5 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 1.20 mm
 • اندازه: 200*100 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 1.20 mm
 • اندازه: 1050 mm
 • کیفیت: DC01
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 1.20 mm
 • اندازه: 108.4 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 1.5 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

رنگی سبز

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.70 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

رنگی آبی

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.79 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

رنگی آبی

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.80 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

سرد

 • وضعیت: موجود
 • نوع: سرد
 • ضخامت: 0.78 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس