شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه ها 9 الی 13
artavilsakht.aav@gmail.com
045-33873030 , 31

گرم C

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 4.8 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: ناموجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 5 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: بزودی

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 16 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST44
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 14.29 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 12 mm
 • اندازه: 1400 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 10 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 10 mm
 • اندازه: 6000*1500 mm
 • کیفیت: فابریک
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 8 mm
 • اندازه: 1200 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 8 mm
 • اندازه: 6000*1500 mm
 • کیفیت: فابریک
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم C

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم C
 • ضخامت: 6 mm
 • اندازه: 1500 mm
 • کیفیت: ST44
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس